fb

Ułatwienia dostępu

Polityka prywatności przychodni online ZdalnaPrzychodnia.eu

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Mobilitas z siedzibą w Łodzi, wpisana do CEIDG, NIP: 9471863840, REGON 100254418, adres e-mail: kontakt@zdalnaprzychodnia.eu, w dalszej części zwany „Administratorem”. Obowiązki Administratora pełni w firmie właściciel.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Ci uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą pocztową: Mobilitas, ul. Okólna 250b, 91-520 Łódź lub drogą mailową na adres: kontakt@zdalnaprzychodnia.eu.

RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy Administratorem, tj.umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, dostępnym na stronie internetowej https://zdalnaprzychodnia.eu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ponadto, w niektórych przypadkach, jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

  • w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora,
  • w celu prowadzenia i archiwizowania niezbędnej dokumentacji medycznej,
  • w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,
  • w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora,
  • w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
  • w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
  • w innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,
  • operatorowi płatności elektronicznych – PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, tj. przez okres:

  • obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem,
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej czy wymaganej archiwizacji danych medycznych,
  • realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,
  • do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

  • przesyłając wniosek na adres: Mobilitas, ul. Okólna 250b, 91-520 Łódź,
  • przesyłając wniosek drogą mailową na adres: kontakt@zdalnaprzychodnia.eu

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z powyższych uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.