fb

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować, że Mobilitas z siedzibą w Łodzi, przetwarza Państwa dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.

Administrator danych

Firma Mobilitas z siedzibą w Łodzi, https://zdalnaprzychodnia.eu

Cele przetwarzania

 1. zapewnienie opieki zdrowotnej,
 2. gromadzenie i systematyzowanie informacji medycznej dla realizacji obowiązków ustawowych związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej oraz systemu zabezpieczenia społecznego,
 3. udzielanie Pacjentowi oraz upoważnionym przez niego osobom informacji o stanie zdrowia.

Podstawy prawne przetwarzania

 1. artykuł 9. ust. 2.h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 2. uzasadniony interes Stron.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
 2. inne prawa określone w informacji szczegółowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klienta

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Pacjenta jest firma Mobilitas (dalej: Przychodnia). Klient może się kontaktować w następujący sposób:

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przychodnia będzie przetwarzać dane osobowe Pacjenta na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dla celów:

  • profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
  • gromadzenia i systematyzowania informacji medycznej dla realizacji obowiązków ustawowych związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej,
  • udzielania Pacjentowi oraz upoważnionym przez niego osobom informacji o stanie zdrowia,
  • utrzymywania stałego kontaktu z Pacjentem.
 1. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe Pacjenta są/będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający, którym jest operator oprogramowania komputerowego służącego do obsługi działalności Przychodni – „LekSeek Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane podmiotom publicznoprawnym, organom administracji publicznej na warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celach związanych z prowadzeniem Systemu Informacji Medycznej, statystyki publicznej, zapewnieniem świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane innym podmiotom leczniczym w celach i zakresie niezbędnych dla sprawowania opieki zdrowotnej nad Pacjentem. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane aptekom w rozumieniu przepisów regulujących funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w związku z realizacją recept elektronicznych na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Pacjenta w formie dokumentacji medycznej przechowywane są przez czas określony właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Pacjentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Przychodni swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pacjent może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Przychodnia przesłała te dane do innego administratora. Jednakże Przychodnia zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

6. Prawo wniesienia skargi do organu

Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.