Regulamin świadczenia usług przychodni online ZdalnaPrzychodnia.eu

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem ZdalnaPrzychodnia.eu
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  a) Usługodawca – firma Mobilitas z siedzibą w Łodzi, wpisana do CEIDG, NIP: 9471863840, REGON 100254418, adres e-mail: kontakt@zdalnaprzychodnia.eu,
  b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym ZdalnaPrzychodnia.eu,
  c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Serwisie,
  d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,
  e) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu,
  c) aktywne konto poczty e-mail,
  d) telefon komórkowy z aktywną kartą SIM.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg.
 3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1. niniejszego paragrafu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu oferowane są usługi konsultacji lekarskich telemedycznych (online).
 2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga uiszczenia płatności ora wypełnienia formularza wywiadu lekarskiego, do którego link i hasło przesyłane są w wiadomości e-mail potwierdzającej nabycie konsultacji. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.
 3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu kontakt@zdalnaprzychodnia.eu.
 4. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
 5. Plan konsultacji jest przez Usługodawcę układany na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad medyczny).
 6. W przypadku wizyty, w trakcie której wystawiana jest recepta na stale przyjmowane leki, Klient musi podać postać leku, dawkę i wielkość opakowania. Jeśli nie zostanie podana wielkość opakowania, recepta będzie wystawiona na najmniejsze dostępne w sprzedaży opakowanie dla danej dawki i postaci.
 7. W przypadku wizyty, w trakcie której wystawiane jest zwolnienie lekarskie (ZLA), jest ono wysyłane drogą elektroniczną do ZUS. Nie ma możliwości uzyskania ZLA w formie wydruku lub skanu, jeśli płatnik składek posiada konto PUE ZUS.

§ 4. Warunki nabywania usług

 1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) numer telefonu,
  d) adres e-mail
  oraz dokonać zapłaty.
 3. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 4. W Serwisie honorowane są płatności elektroniczne – przelewy bankowe natychmiastowe, płatności blikiem, płatności kartą (Przelewy24.pl).
 5. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia i nieopłacenia go, Serwis skontaktuje się z Klientem i wyśle przypomnienie. zamówienie zostaje anulowane w przypadku nieopłacenia go w ciągu 1 godziny od wysłania przypomnienia.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  a) drogą mailową na adres: kontakt@zdalnaprzychodnia.eu,
  b) drogą pocztową na adres: Mobilitas, ul. Okólna 250b, 91-520 Łódź.
 3. Klient w w reklamacji powinien wskazać:
  a) swoje imię i nazwisko,
  b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (numer zamówienia i datę złożenia zamówienia),
  c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

§ 6. Informacje dla Konsumentów

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  a) złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą,
  c) bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§ 8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 z późn. zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.1.2020 r.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

Mobilitas
ul. Okólna 250b
91-520 Łódź
e-mail: kontakt@zdalnaprzychodnia.eu

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwu obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Mobilitas
91-520 Łódź, ul. Okólna 250b
e-mail: kontakt@zdalnaprzychodnia.eu

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.