fb

Ułatwienia dostępu

Zasady korzystania z przychodni online ZdalnaPrzychodnia.eu

1. Przychodnia online ZdalnaPrzychodnia.eu (https://ZdalnaPrzychodnia.eu) przeznaczona jest wyłącznie dla pacjentów w stanie ogólnym dobrym, bez dolegliwości.

2. Pacjenci w stanach nagłych powinni zgłaszać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

3. Poprzez serwis internetowy ZdalnaPrzychodnia.eu udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w zakresie konsultacji telemedycznej z możliwością wystawienia e-recepty i e-ZLA w chorobach infekcyjnych, zaostrzeniu chorób przewlekłych, chorobach narządu ruchu, na leki przyjmowane na stałe, środki antykoncepcyjne, antykoncepcję awaryjną, leki na zaburzenia potencji oraz służące do leczenia otyłości (dalej: świadczenia zdrowotne).

4. Poprzez serwis internetowy ZdalnaPrzychodnia.eu świadczone są usługi pacjentom, którzy z określonego powodu nie mogą udać się do lekarza osobiście. Świadczenia zdrowotne udzielane przez portal ZdalnaPrzychodnia.eu nie mogą zastąpić wizyty w gabinecie lekarskim, a formularz wywiadu zdrowotnego wypełniany przez pacjenta może nie być tak dokładny jak wywiad przeprowadzony przez lekarza twarzą w twarz. W związku z tym zalecamy wizytę u lekarza, jeśli tylko będzie to możliwe. Zalecamy także regularne wizyty i badania kontrolne u lekarza prowadzącego.

5. Warunkiem uzyskania jakiegokolwiek świadczenia zdrowotnego jest zgoda na zbadanie za pomocą systemów teleinformatycznych oraz udzielenie prawdziwych odpowiedzi w formularzu z wywiadem zdrowotnym.

6. Podanie przez pacjenta informacji i danych kompletnych, prawdziwych i prawidłowych jest warunkiem prawidłowego udzielenia świadczeń zdrowotnych. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych lub informacji wyłączna odpowiedzialność spoczywa na pacjencie.

7. Zabronione jest:

  • podawanie informacji lub danych niepełnych, nieprawdziwych, nieprawidłowych,
  • uzyskiwanie świadczenia zdrowotnego dla osób trzecich,
  • przesyłanie dokumentacji medycznej osób trzecich,
  • przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

8. Jeżeli w trakcie badania za pomocą systemów teleinformatycznych okaże się, że stan zdrowia pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty u lekarza, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

9. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem serwisu ZdalnaPrzychodnia.eu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji zawartych w formularzu wywiadu zdrowotnego w dokumentacji medycznej pacjenta. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

10. Pacjent może się spotkać z odmową udzielania świadczeń zdrowotnych przez serwis ZdalnaPrzychodnia.eu w przypadku:

  • zgłoszenia się po świadczenie zdrowotne osoby niepełnoletniej,
  • gdy stan zdrowia pacjenta wymaga dodatkowych badań, konsultacji lub badania fizykalnego,
  • nieudzielenia odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania zawarte w formularzu,
  • wprowadzeniu nieprawdziwych odpowiedzi w formularzu,
  • problemów technicznych z połączeniem.

11. Lekarz udzielający świadczenie zdrowotne na zlecenie ZdalnaPrzychodnia.eu może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego w przypadku podejrzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie 7.

12. Informujemy, że przyjmowanie farmakoterapii w jakiejkolwiek postaci wiąże się z ryzykiem wystąpień działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy pilnie zgłosić się do lekarza, na najbliższy SOR lub zadzwonić na pogotowie.

13. Informujemy, że przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga regularnych kontroli lekarskich, które powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.