Jak działa e-recepta?

e-recepta

E-recepta to elektroniczny odpowiednik papierowej recepty. Od stycznia 2020 roku lekarz podczas wizyty może wystawić, z nielicznymi wyjątkami, tylko e-receptę. Aby otrzymać w aptece przepisane leki należy podać czterocyfrowy kod otrzymany od lekarza lub przedstawić wydruk informacyjny. Jeśli nie korzystałeś dotąd z e-recepty, sprawdź jak to zrobić. E-recepta to przekazane przez lekarza do systemu informatycznego Ministerstwa Zdrowia informacje o przepisanych pacjentowi lekach. Informacje te zapisywane są na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Dostęp do IKP pacjenta, po podaniu kodu recepty i numeru PESEL pacjenta, ma farmaceuta w aptece oraz, dla celów sprawozdawczych i refundacyjnych – Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).  Na IKP znajduje się informacja dotycząca leku, dawki, dawkowania, odpłatności oraz dane lekarza, który lek przepisał. Od 8 stycznia 2020 roku lekarze wystawiają wyłącznie e-recepty. Recepty papierowe będą wypisywane tylko w nielicznych, ściśle określonych sytuacjach.

Jak działa e-recepta?

Lekarz podczas wizyty może przekazać Ci e-recepetę na dwa sposoby. Po wystawieniu recepty w systemie otrzymasz SMS-em czterocyfrowy kod, a e-mailem plik PDF z e-receptą, którą należy pokazać w aptece.Taka sytuacja ma miejsce jedynie w przypadku posiadania przez pacjentka IKP.

Jeśli nie założyłeś jeszcze Internetowego Konta Pacjenta lekarz wystawiający receptę może w inny sposób przekazać Ci kod do recepty (SMS lub e-mail – w zależności od używanego w gabinecie systemu komputerowego) lub podczas wizyty wręczyć Ci wydruk informacyjny. Wydruk nie jest receptą, nie zawiera podpisu ani pieczątki lekarza. Zawiera jednak wszystkie niezbędne dane, aby farmaceuta wydał Ci w aptece lek.

W obu sytuacjach do wykupienia leków w aptece będziesz musiał podać swój numer PESEL.

e-recepta

Zalety i wady recepty elektronicznej

Do niewątpliwych zalet e-recepty należy jej czytelność. Na recepcie papierowej stosunkowo często zdarzało się, że nazwa leku, dawkowanie lub dane pacjenta wypisane były nieczytelnie (lub niektórych danych w ogóle brakowało). Kolejnym plusem jest dostępność e-recepty. Jeśli pacjent zgubi wydruk informacyjny, który dostał od lekarza, będzie mógł uzyskać dostęp do swoich leków. Nie będzie też konieczności sporządzania odpisów recept, jeśli jednego z leków przepisanych nie będzie w aptece. E-recepta jest także bezpieczniejsza od tradycyjnej – znacznie zmniejsza ryzyko wydania niewłaściwego leku lub leku w nieprawidłowej dawce, zaś informacje o dawkowaniu są dostępne w IKP. Dodatkowo e-recepta jest bardzo wygodna dla pacjenta. Może zostać wystawiona w gabinecie, ale także podczas teleporady. Nie ma więc konieczności osobistej wizyty w przychodni. Co więcej, nie ma potrzeby osobistego odebrania leków. Za pacjenta lek może wykupić dowolna osoba dysponująca kodem recepty oraz numerem PESEL pacjenta. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

System e-recepty posiada niewiele wad, wśród których można wymienić dwie najważniejsze: trudność obsługi elektronicznego wystawiania recept przez lekarza, szczególnie w starszym wieku (25% czynnych zawodowo lekarzy to emeryci) oraz gotowość placówek opieki zdrowotnej do sprostania postępowi technicznemu (tuż przed wejściem w życie obowiązku wystawiania e-recept 45% przychodni nie było na to gotowe).